• نمایشگاه و همایش‌ها
  • نصب سورتر
  • محصولات سورت شده

نصب دستگاه‌های سورتر در استان فارس

نصب دستگاه‌های سورتر در استان گلستان

نصب دستگاه‌های سورتر در استان گیلان

پروژه‌ی شهرک برنج

نصب پروژه‌ی سورتر چایی

تفکیک پسته های لکه دار و گو دار

تفکیک پسته های موشو از ضایعات

تفکیک خرده مغز از پوست پسته

تفکیک خرده مغز از خرده پوست